Briti za desaťročia vytvorili o Únii desiatky mýtov

Obľúbeným cieľom dezinformácií je aj Európska únia. Témou hoaxov a konšpirácií je už desaťročia.

Zaujímavosťou je, že ich nešírili len alternatívne, ale často aj renomované médiá. V nasledujúcich odsekoch je niekoľko nepravdivých výrokov prevažne z prostredia Veľkej Británie, ktoré musela EÚ počas svojho pôsobenia uvádzať na pravú mieru.

Mýtus: Európsky parlament chce zakázať lyžovanie, keď je snehová pokrývka menšia ako 20 centimetrov (17. november 1992)

Skutočnosť: Európsky parlament prijal v júni 1991 uznesenie založené na iniciatíve Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a ochranu spotrebiteľa, v ktorom sa požaduje obmedzenia rozvoja rekreačných stredísk a lyžiarskeho turizmu (Úradný vestník C183 z 15.7.1991). Podľa názoru Európskeho parlamentu tieto činnosti poškodzujú horské prostredie. Na zachovanie ekologickej rovnováhy v alpských oblastiach navrhuje rezolúcia obmedzenia týkajúce sa rozvoja, plánovania a využívania lyžiarskych tratí, keď je snehu menej ako 20 centimetrov.

Komisia tieto odporúčania neuskutočnila. Preto neexistuje žiadna smernica alebo návrh Komisie o minimálnej vrstve snehu na zjazdovkách. Jedinou legislatívou Európskej komisie, ktorá sa aspoň vzdialene približuje k tejto téme, je Smernica Rady z 27. 6. 1985, ktorá stanovuje, že orgány členských štátov musia pred schválením rozvoja lyžiarskych stredísk vykonať predbežne posúdiť vplyv investičných zámerov na životné prostredie Smernica 85/337 / EHS, Ú. V. ES L 175, 5.7.1985). V tejto smernici sa uvádzajú všeobecné zásady, ktoré musia členské štáty dodržiavať pri vykonávaní posúdení vplyvu na životné prostredie.

Mýtus: Brusel plánuje zrušiť britské pasy (The Mail: 29. októbra 2000, strana 1)

Eurokrati požadujú, aby bol britský pas zbavený kráľovského znaku a nahradený žltými hviezdami EÚ.

Skutočnosť: Po prvé, neexistuje žiadny európsky pas. Existujú pasy britské, francúzske, nemecké, slovenské atď. Každý z nich má európsky formát s cieľom urýchliť cestovanie v Únii tým, že uľahčí colným a policajným úradníkom kontrolu. Navyše „euroúradníci“ nemôžu nariadiť zmeny pasov bez súhlasu vlád členských krajín.

Mýtus: EÚ sa snaží zakázať 60 plemien psov, ktoré „odborníci z Bruselu“ označili ako „genetické príšery“. (Agentúra Europa News, 12. júl 1995)

Skutočnosť: Európska únia ani Európska komisia nemajú žiadnu právomoc pri riešení chovu psov. Je však známe, že Rada Európy reviduje normy chovu pre určité plemená v rámci Dohovoru o ochrane domácich zvierat. Dohodnuté štandardy by nemuseli byť implementované v Spojenom kráľovstve bez predchádzajúcej ratifikácie vládou Spojeného kráľovstva.

Poznámka:

  1. Rada Európy prijala Dohovor o ochrane domácich zvierat v roku 1987.
  2. Rada Európy, so sídlom v Štrasburgu, bola založená v roku 1949 s cieľom chrániť ľudské práva a parlamentnú demokraciu. Je strážcom Európskeho dohovoru o ľudských právach z roku 1950. Rada nie je orgánom Európskej únie a priamo nemá nič spoločné s jej inštitúciami. (Nemýliť si s Európskou radou, alebo s Radou Európskej únie)

Mýtus: Európska komisia chce štandardizovať tvar vianočných stromčekov (11. november 1992)

Skutočnosť: Neexistujú žiadne právne predpisy Európskej komisie, ktoré by upravovali štandardizovaný vzhľad vianočných stromčekov. Komisia v tomto smere ani nepredložila žiadne návrhy. Existujú však „európske špecifikácie vianočných stromčekov“, ktoré vypracovalo Združenie pestovateľov vianočných stromov v západnej Európe s cieľom zlepšiť ich kvalitu a uľahčiť ich uvádzanie na trh. Iniciatíva vzišla od francúzskych a dánskych členov združenia. Výsledkom je špecifikácia desiatich znakov, podľa ktorých sa vianočné stromčeky rozdeľujú do desiatich kategórií.

Mýtus: EÚ sa pýta žien na ich sexuálny život (Daily Express: 21. november 2007)

„Ženy by sa mohli pýtať na intímne detaily o svojom sexuálnom živote v plánovanom sčítaní obyvateľov EÚ“  (Express)

Skutočnosť: Návrh Európskej komisie na upravenie pravidiel sčítania obyvateľstva neobsahoval žiadne otázky o sexuálnom správaní a nepožadoval od žien, aby podávali správy o tom „koľko partnerov v živote mali“. Cieľom návrhu bolo zlepšiť porovnateľnosť výsledkov sčítania obyvateľov Európskej únii. Otázka, či ženy žijú v manželstve alebo v „konsenzuálnom zväzku“ (nezosobášené partnerstvo), nemá za cieľ získať informácie o ich sexuálnom správaní. Zámerom bolo zhromaždiť údaje, ktoré by mohli osvetliť životné a rodinné pomery žien vo všeobecnosti v čase, keď sú nezosobášené partnerstvá čoraz častejšie. V krajinách dnešnej EÚ sa narodilo mimo manželstva v roku 1960 jedno z dvadsiatich novonarodených detí. v roku 2005 sa pomer zmenil na jedno z troch detí.

Viac mýtov, dezinformácií a poloprávd o EÚ nájdete tu a tu.

ŽIADNE KOMENTÁRE